Make your own free website on Tripod.com

Justin Louis Sosenko
son of Jackie and Kathy Sosenko
born: August 7, 1987